Erfaring og ekspertiseAdvokat A.Rønn-Simonsen

Om Amageradvokaten

Advokatkontoret blev grundlagt i 1940 og er senere overtaget af advokat A. Rønn-Simonsen, der i de senere år har været den gennemgående person og sammen med ansatte advokater og advokatfuldmægtige har drevet virksomheden med vægten lagt på hurtig, grundig og effektiv sagsbehandling kombineret med god service.

Advokatvirksomhedens lange levetid er udtryk for en stabilitet, der giver klienterne en god fornemmelse af tryghed og tillid. De føler sig godt behandlet og kommer igen, hvis der er behov for det. Hovedparten af klienterne bor eller driver forretning på Amager, hvor advokatvirksomheden er velkendt, men der er også både private og erhvervsklienter fra det øvrige Storkøbenhavn.

Advokatvirksomhedens medarbejdere er helt ajour med den nyeste lovgivning og retspraksis indenfor de områder, vi beskæftiger os med, og følger løbende Danske Advokaters kurser på disse områder.

Advokat
A. Rønn-Simonsen

A. Rønn-SimonsenAdvokat Asbjørn Rønn-Simonsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet og har i mere end 30 år drevet advokatforretning på Amager med et stort og varieret klientel.

Han har møderet for Højesteret og har gennem årene procederet flere offentligt kendte retssager. Senest har han været forsvarer i de meget omtalte Christianiasager.

Han administrerer legater og fonde og er bl.a. formand for Komponisten Rued Langgaards Fond og har tidligere været formand for Amager Erhvervsråd. Han er medlem af Danske Boligadvokater.

Advokatsekretær
Jette Søeborg

J. SøeborgSekretær Jette Søeborg tager sig af de løbende sager og korrespondance her på kontoret, med hovedvægten på ejendomshandel og dødsbobehandling og den dertil hørende digital tinglysning. Endvidere behandler hun sager om ægtepagter, skilsmisser, tvangsauktioner og incasso mm.

Advokatsamfundets oplysningspligt

Advokat A. Rønn-Simonsen er etableret på følgende adresse: Strandvejen 276B, 2.tv., 2920 Charlottenlund. Vi kan kontaktes på telefonnummer + (45) 32 50 13 32 og på samt på e-mailadressen: ars@amageradvokaten.dk Vores CVR-nummer er: 36219637.

Firmaet er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Advokat A. Rønn-Simonsen har klientbankkonti i Lån & Spar Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokat A. Rønn-Simonsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos advokat A. Rønn-Simonsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat A. Rønn-Simonsen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat A. Rønn-Simonsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos advokat A. Rønn-Simonsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat A. Rønn-Simonsen og/eller utilfredshed med en af kontorets advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.